Tria ko­mu­ni­ko

Tria komuniko

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019 (tria komuniko)

Aliĝilo IKBE/UK

1 antaŭnomo kaj familia nomo, viro/virino

2 vidhandikapito aŭ akompananto

3 naskiĝdato

4 poŝta adreso

5 telefonnumero, retadreso

6 UEA-kodo, se vi estas membro de UEA

7 a mi ne volas, ke adreso mia, poŝta aŭ reta, aperu en la Kongresa Libro de UK

7 b mi donas permeson al UEA aperigi mian poŝtan/retan adreson en la Kongresa Libro de UK

8 mi mendas dulitan, trilitan ĉambron, mia(j) samĉambrano(j) estas ... Mi mendas unupersonan ĉambron.  IKBE-kotizo por unupersona ĉambro estas 589 e, en trilita 350 e po persono.

9 mi pagis ... al bankokonto de Steleto: FI 27 1544 3000 0985 61;BIC NDEAFIHH ... eŭrojn; adreso de ricevanto Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140 Helsinki, Finnlando; mi pagos per banko plej laste la 15-an de aprilo 2019.

10 mi partoprenos la tuttagan eskurson jes/ne

11 mi bezonas oficialan invitilon

12 mi planas alveni (indiku veturmanierojn, alven/forirtempojn, kunvojaĝantojn, laŭ via momenta scio).


Limdato de aliĝoj estas 30.4.2019. La aliĝilojn bv. sendi per poŝto al Ritva Sabelli, Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140 Finnlando aŭ rete al steleto@pp.inet.fi.

Post aliĝo la centra oficejo de UEA sendos al vi Kongresan konfirmilon kune kun via kongresa numero. Pere de tiu konfirmilo vi ricevos en Lahti UK-materialojn kaj nomkarton de UK. La Kongresa konfirmilo devas sufiĉi por pruvi la kongresanecon al la vizdona konsulejo. La konsulejoj povas postuli oficialan invitleteron, kiun la centra oficejo sendos se oni petos ĝin.

Bv. sciigi vian kongresan numeron de via konfirmilo al Ritva Sabelli.