Ka­len­da­ro


Bonvenon al Finnlando 2019

La 85-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (IKBE) okazos samtempe kaj samloke kun la Universala Kongreso de Esperanto (104-a UK) jene:
Dato kaj loko: 20.-27.7.2019 en la urbo Lahti.
Kotizoj depende de la loĝlando de aliĝanto:
A 400 euroj ĉiuj landoj escepte de tiuj en kategorio B.
B 380 euroj iamaj socialismaj landoj de Europo kaj Latina Ameriko.
La kotizo kovras loĝon kaj nutron inkluzive programon de UK kaj IKBE.
Loĝado en dulita ĉambro en hotelo Grand proksime al UK-kongresejo; 900 m
de la  fervoja stacidomo. Por unulita ĉambro krompago. Haveblas ankau 3
trilitaj cxambroj. Grand estas rezervita por E-istoj; 60 lokoj rezervitaj
por IKBE-anoj.
Ĉiuj ĉambroj estas komfortaj kaj ekipataj de akvokuirilo. En kelkaj
ĉambroj troviĝas eta fridujo. Amantoj de finna "sauno" havos eblecon
saunumi (krompago). Matenmanĝojn ni ricevos en la hotelo, lunĉojn kaj
vespermanĝojn aliloke.

Programo:
IKBE-anoj rajtas sen aparta pago ĝui la multflankajn programerojn de UK.
Ni planas tuttagan ekskurson por IKBE-anoj.
Kunvenoj kaj internacia arta vespero okazas en proksimaj kunvenejoj.
Plenumante la deziron de Otto Prytz ni intencas prezenti la finnan kuirarton
pere de referajxo. Se iu volas prezenti referajxon pri iu ege aktuala temo, ni
klopodos meti ĝin en la programon.
Ĉar Steleto fariĝos 100-jara en 2019, ni festos kune en la internacia arta
vespero. Ni proponas, ke gastoj anstatau donacoj kunportu programerojn al
la arta vespero. Atentu: por ordigi kaj printi la programon ni devas koni la
enhavon de viaj programeroj sufiĉe frue. Programon kompilos Jiri Jelinek kune kun Milena Jelinkova komisiite de la estraro de LIBE.

La urbo Lahti situas apud la lago ĉ. 100 km nordorienten de Helsinki kaj
estas atingebla trajne; dauro unu horo. Inter flughaveno Helsinki-Vantaa
kaj fervoja stacidomo en Helsinki trafikas trajno; dauro 30 minutoj. Ni
disponigos akompanantojn por asisti en havigo de biletoj kaj entrajnigo.
Akompanantoj de blinduloj vojaĝas en trajnoj senpage.
Bonvenon al Lahti en 2019!

Praktikaĵoj

Ni rekomendas kunporti la internacian karton pri blindeco. Akompananto de blindulo veturas senpage en trajnoj (ricevas apartan bileton por montri al kontrolanto). 65- kaj pli aĝaj ricevas 50-procentan rabaton. Blindulo kaj akompananto rajtas veturi senpage en urbaj trafikiloj en Helsinki kaj en lokaj aŭtobusoj en Lahti.


Kiam vi rezervas flugbileton, bv. konsideri jenon: Vi povas mencii bezonon de asistado en la flughaveno Helsinki-Vantaa. Tiuokaze profesia asistanto atendos vin ĉe la pordo de aviadilo, asistos en havigo de via pakaĵo kaj helpos vin laŭ viaj deziroj. Profesia asistanto ne parolas esperanton.


Inter flughaveno Helsinki-Vantaa kaj la urbo Helsinki trafikas loka trajno; daŭro 30 minutoj. Ni rekomendas veturi ĝis la fervojstacio de Helsinki. En lokaj trajnoj oni ne vendas biletojn. Bileton (cx. 5 eŭxroj) vi povas aĉeti per aŭtomatoj sur perono kaj en R-kiosko. En flugstacio deĵoros kongresaj helpantoj, kiuj asistos en aĉetado de biletoj kaj helpos vin plu laŭbezone. Oni devas stampi la bileton en la trajno.

En fervojstacio de Helsinki niaj helpantoj asistos en havigo de bileto al Lahti kaj akompanos vin al la koncerna perono. Trajnbileto Helsinki-Lahti kostas ĉ. 12 eŭrojn.


Alia ebleco: La loka trajno haltas en Tikkurila. Vi povas veturi ĝis Tikkurila kaj tie ŝanĝi al trajno, kiu veturas al Lahti. En R-kiosko eblas aĉeti bileton flughaveno-Lahti. Se vi pro iu kaŭzo havas nur bileton por la loka trajno, vi povas havigi bileton Tikkurila-Lahti en biletovendejo de fervojstacio de Tikkurila. En Tikkurila dejxoros helpantoj, kiuj asistos laŭbezone en havigo de bileto kaj gvidos vin al la perono por trafi la koncernan trajnon. Trajnbileto Tikkurila-Lahti kostas ĉ. 11 euxrojn.


Inter flughaveno kaj Lahti trafikas ankaŭ busoj (daŭro unu kaj duonhoro). Nur nokte estas kelkaj rektaj veturoj. Biletoj aĉeteblas en retejo.


Se vi alvenos ŝipe, ni rezervos helpanton por konformita tempo en la koncerna haveno.


En fervojstacio de Lahti vi renkontos kongresajn helpantojn sur la perono. Ili akompanos vin al la stacidomo kaj helpos plu. Adreso de nia loĝejo estas Hämeenkatu 4 (ĉ. 900 m de stacidomo).


En Lahti vi povas aĉeti revenbileton en stacidomo kaj apude situanta aŭtobusacentro: Lahti-Tikkurila (ŝangxo)-flughaveno aŭ Lahti-Helsinki aŭ por aŭtobuso Lahti-flughaveno Helsinki-Vantaa.


Por certigi sufiĉan nombron de helpantoj, ni petas vin informi nin, kiel vi planas vojaĝi: ĉu aviadile, ĉu de flughaveno al Tikkurila (ni rekomendas veni al Helsinki fervojstacio), ĉu sola, ĉu vi alvenos en Helsinki, ĉu ŝipe?


Por pliaj informoj kontaktu: letere/brajle Ritva Sabelli, Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140 HELSINKI, FINNLANDO aŭ rete steleto@pp.inet.fi

www.steleto.fi/en esperanto