Aga­do 2016

Steleto-anoj partoprenas en E-movado

Eta, aĝa Steleto briletas pere de siaj membroj kaj asistantoj. En la jaro 2016 allogis ĝenerala somera kurso de EAF/ELFI (EsperantoAsocio de Finnlando/Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj) kaj tri kongresoj. Niaj bravulinoj Kerttu Rita kaj Asta Torpo partoprenis la kurson en Iisalmi sub gvidado de konata instruistino Gražina Opulskienė. Kerttu kaj Asta laŭdas la instruadon.

Asta aprezas ankaŭ la interesan kulturan programon, kiun Onni Kauppinen realigis.
Venontsomere la kurso okazos en Rauma. Ĉifoje el Slovakio venos instruistino Magdaléna Feifičová. Certe estas rekomendinde partopreni kurson sub gvidado de Feifi, Sylvia kaj Tiina.


Du kongresoj samloke en Slovakio

Du steleto-anoj partoprenis la 101-an UK:n kun temo ”Socia justeco – lingva justeco” kaj tuj post ĝi okazintan blindulan kongreson (IKBEon) en Nitra. En IKBE oni parolis pri modernaj teknologioj en la vivo de nevidantoj". IKBE allogis nur tridekon da patroprenantoj el 13 landoj. Asta prezentis 17 poŝformatajn helpilojn. Inter ili la plej interesa al IKBEanoj estis ŝia magia bastoneto kaj reliefa mapo, kiun ŝi faris per 3D-printilo en biblioteko. Per la magia bastoneto kaj glumarkoj la mapo fariĝas parolanta gvidisto.


La 83-a Itala kongreso

En aŭgusto Asta havis ankoraŭ energion por partopreni kongreson en Frascati apud Romo. La temo ”Instruado de lingvoj en eŭropaj lernejoj” ege allogis. La temo estis pritraktata en dediĉita seminario, en prelegoj, diskutoj. Alia seminario temis pri didaktitaj helpiloj por instruado kaj lernado de Esperanto. La kongresan programon kompletigis prelegoj pri diversaj temoj, lingvokursoj kaj ekskursoj. Asta prelegis pri siaj spertoj kiel instruistino pri la sveda lingvo en diversaj lernejoj por plenkreskuloj, plej laste en la universitato de Helsinki. Aŭskultantoj miris, ke kono de la sveda lingvo estas postulata ekz. en ŝtataj oficoj kaj malsanulejoj.

Inter multaj ekskursoj Asta elektis aŭdiencon de Papo ne havante sciojn pri kio temas. Ni vere spertis neforgeseblan travivaĵon. Sur la grandega Sanktpetra placo kolektiĝis amaso da homoj. Tiu kiuj ne povis longe stari en la vico por eniri la placon, estis gvidataj al propra loko. Handikapuloj - inter ili Asta - kune kun gvidantoj estis envicigitaj en tri unuajn vicojn.

La programo prokrastiĝis pro pasintnokta terura tertremo en la meza parto de Italio. Atendante la komencon nin dorlotis la suno kaj distris tirolstile vestita kornorkestro. Senĉese eniris nuptoparoj palacon. Finfine alvenis kardinaloj kaj ilin sekvis la Papo Francesca. Post diverslingvaj paroloj de kardinaloj kaj parolo de la Papo - memore al forpasintoj kaj konsole al parencoj - estis laŭtlegitaj longaj preĝoj al kiuj pilgirmantoj aliĝis.

La Papo salutis la publikon legante la nomojn de la ĉeestantaj grupoj, unu la italan kongreson de Esperanto. La publiko respondis per aplaŭdo kaj gajaj krioj je ĉiu grupo. La kulmino estis ĉirkaŭveturo de la Papo. Li staris en malferma aŭtomobilo. Homoj klopodis trafi lian manon aŭ la aŭton. Tio certe havis gravan signifon por ili.

Post ĉirkaŭveturo aŭte Papo Francesco piede alproksimiĝis nin, manpremis kaj benis nin. Lia sekvantaro distribuis al ni foton de la Papo kaj etan krucon en bela perlokolĉeno. Kortuŝestis vidi kiel forte gepatroj de handikapitaj infanoj atendis la Papon. Renkonto de la Papo certe restos en la memoro de ni ĉiuj.


Sonrevuo
Al Irma Heikkilä ni ŝuldas grandegan dankon pro fidela, preskaŭ 40-jara redaktado de Sonrevuo.


Historio de Esperanto-movado de blinduloj 1888 – 2015

"Kaptema kaj brila verko vere leginda..." diras Jorma Ahomäki.

Platskriba eldono de pri la historio de blindaj esperantistoj aperis en julio kaj estis vendata en la Libroservo dum la UK en Nitra. La verko estas rezulto de internacia volontula kunlaboro, iniciata de nia karmemora Arvo Karvinen. La deziro de Arvo estis, ke la libro aperu nacilingven. Onidire japana mallongigita verko pretiĝis kaj aŭdiĝis promesoj pri hispana kaj rusa eldonoj.

Inspiron kaj agrablajn travivaĵojn dum la kuranta jaro al legantoj deziras
Ritva Sabelli