Ali­gi­lo


Aliĝilo IKBE/UK


1 antaŭnomo kaj familia nomo, viro/virino

2 vidhandikapulo aŭ akompananto

3 naskiĝdato

4 poŝta adreso

5 telefonnumero, retadreso

6 UEA-kodo, se vi estas membro de UEA

7 a mi ne volas, ke adreso mia, poŝta aŭ reta, aperu en la Kongresa Libro de UK

7 b mi donas permeson al UEA aperigi mian poŝtan/retan adreson en la Kongresa Libro de UK

8 mi mendas; dulitan ĉambron

9 mi pagis per banko ... eŭrojn

10 mi bezonas oficialan invitilon

11 mi planas alveni (indiku veturmanierojn, alven/forirtempojn, kunvojaĝantojn, laŭ via momenta scio).


La aliĝilojn bv. per poŝto al Ritva Sabelli, Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140 Finnlando aŭ rete al steleto@pp.inet.fi.

Kotizon bv. pagi al bankokonto de Steleto, IBAN FI   (informo venos pli poste)